Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG


***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1default Sơ đồ bộ máy UBND huyện Lý Sơn on Wed Sep 16, 2009 4:32 pm

Everlasting

avatar
I ♥ U
UBND HUY?N LÝ S?N

I/ Thông tin chung v? ??n v?.

- Tên ??n v?: ?y ban nhân dân huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i : 867224.

- ??a ch? mail: lyson@quangngai.gov.vn

- Thông tin v? lãnh ??o c?a c? quan:1/ Ông Võ Xuân Huy?n - Ch? t?ch UBND huy?n Lý S?n.

?i?n tho?i c? quan: 867317

Di ??ng: 0913.400.180

Nhà riêng: 867278

Mail: vxhuyen-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ph? trách chung v? công tác qu?n lý ?i?u hành c?a UBND
huy?n và tr?c ti?p ph? trách các ngành, các l?nh v?c: Thi ?ua – Khen
th??ng; t? ch?c và cán b?; n?i chính; quy ho?ch; k? ho?ch; ngân sách;
??u t? phát tri?n; c?i cách hành chính; an toàn giao thông và theo dõi
ch? ??o các ho?t ??ng c?a V?n phòng H?ND và UBND huy?n.
2/ Ông Nguy?n Xuân H??c – Phó Ch? t?ch UBND huy?n Lý S?n.

?i?n tho?i c? quan: 867548

Di ??ng: 0913.428.671

Nhà riêng: 851411

Mail: nxhuoc-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ph? trách các ngành thu?c l?nh v?c kinh t? bao g?m: tài
chính; ngân hàng nông nghi?p, Kho b?c, thu?; s?n xu?t nông – lâm – ng?
nghi?p; ??a chính, th?ng kê; xây d?ng c? b?n; phòng ch?ng l?t bão – tìm
ki?m c?u n?n, phòng cháy ch?a cháy; theo dõi và th?c hi?n c? ch? ph?i
h?p công tác v?i H?i Nông dân huy?n và ph? trách theo dõi ch? ??o UBND
xã An V?nh, phòng KT – HTNT huy?n, phòng TC – KH huy?n.
3/ Ông Nguy?n Thanh Tùng – Phó Ch? t?ch UBND huy?n Lý S?n.

?i?n tho?i c? quan: 867316

Di ??ng: 0914.121.809

Nhà riêng: 867248

Mail: nttung-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ph? trách các ngành thu?c l?nh v?c v?n hóa – xã h?i g?m:
Giáo d?c; y t?; v?n hóa thông tin, th? thao; truy?n thanh; lao ??ng
th??ng binh và xã h?i; dân s?, gia ?ình và tr? em; tôn giáo; môi
tr??ng; theo dõi, ph?i h?p công tác v?i M?t tr?n và các H?i ?oàn th?
(không bao g?m H?i Nông dân huy?n); ngân hàng CSXH; các l?nh v?c xã h?i
khác và ph? trách theo dõi ch? ??o UBND xã An H?i, phòng VHTT – TT
huy?n, ?y ban DS – G? và TE huy?n, ?ài truy?n thanh huy?n.
- Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a UBND huy?n Lý S?n:

UBND
huy?n là c? quan hành chính Nhà n??c ? ??a ph??ng, ch?u trách nhi?m, t?
ch?c và ch? ??o vi?c thi hành Hi?n pháp, Lu?t, các v?n b?n c?a c? quan
Nhà n??c c?p trên và Ngh? quy?t c?a H?ND huy?n, ??ng th?i ch? ??o h?at
??ng c?a các c? quan thu?c UBND huy?n và UBND các xã.


Nhi?m v?, quy?n
h?n c?a UBND huy?n ???c qui ??nh t?i ?i?u 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107 và 110 Lu?t t? ch?c H?ND và UBND ngày
26/11/2003; Ngh? ??nh 107/2004/N? - CP ngày 01/4/2004 c?a Chính ph? v?
vi?c qui ??nh các Phó Ch? t?ch và c? c?u thành viên ?y ban nhân dân các
c?p
; Quy?t ??nh
s? 129/2001/Q? – UB ngày 04/12/2001 c?a UBND t?nh Qu?ng Ngãi v? vi?c t?
ch?c l?i các c? quan chuyên môn thu?c UBND huy?n Lý S?n và Quy?t ??nh
s? 255/2004/Q? – UB ngày 06/9/2004 c?a UBND huy?n Lý S?n v? ban hành
quy ch? làm vi?c và m?i quan h? công tác c?a UBND huy?n Lý S?n.
II/ Các phòng ban tr?c thu?c UBND huy?n Lý S?n.

1/ V?n phòng H?ND và UBND huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867224.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Ông Mai C?ng – Chánh V?n phòng.

?i?n tho?i c? quan: 867224.

Nhà riêng: 867293.

Mail: mcong-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ph? trách chung; ch?u trách nhi?m tr??c Ch? t?ch H?ND
huy?n, Ch? t?ch UBND huy?n và m?i ho?t ??ng c?a V?n phòng. Xây d?ng k?
ho?ch chung trong công tác c?a huy?n và m?i ho?t ??ng c?a H?ND, UBND
huy?n; x? lý v?n b?n và th?m tra n?i dung, hình th?c, th? t?c hành
chính các v?n b?n do các ngành, ??a ph??ng g?i ??n tr??c khi trình
H?ND, UBND huy?n, Ch? t?ch H?ND, Ch? t?ch UBND huy?n ký ban hành; ch?
tài kho?n V?n phòng H?ND&UBND huy?n.


+ Ông Lê V?n Ninh – Phó Chánh V?n phòng.

?i?n tho?i c? quan: 867676.

Nhà riêng: 867833.

Mail: lvninh-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ph? trách công tác t?ng h?p; công tác H?ND; tham m?u cho
UBND huy?n qu?n lý ?i?u hành kh?i kinh t? (nông nghi?p, lâm nghi?p,
th?y s?n, ??a chính, k? ho?ch, th?ng kê, tài chính-ngân sách, tín d?ng,
ngân hàng, th??ng m?i d?ch v?, công nghi?p, ti?u th? công nghi?p, h?p
tác xã v?n t?i... và công tác ph?i h?p v?i H?i Nông dân huy?n); công
tác thi ?ua khen th??ng c?a huy?n; ch?u trách nhi?m ki?m tra vi?c th?c
hi?n các v?n b?n, quy?t ??nh c?a UBND huy?n, Ch? t?ch UBND huy?n theo
m?ng ???c phân công và x? lý m?t s? công vi?c khác khi ???c Chánh V?n
phòng ?y quy?n.
+ Ông ?? Thành Tân - Phó Chánh V?n phòng.

Mail: dttan-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ph? trách công tác qu?n tr? hành chính, tham m?u cho
UBND huy?n qu?n lý ?i?u hành kh?i n?i chính (qu?c phòng, an ninh, tr?t
t? an toàn xã h?i, thanh tra, t? pháp, n?i v?, tôn giáo); kh?i v?n hóa
- xã h?i (giáo d?c, y t?, dân s? - gia ?ình và tr? em, v?n hóa thông
tin th? thao, truy?n thanh, và công tác ph?i h?p v?i các t? ch?c chính
tr? xã h?i, các t? ch?c qu?n chúng khác); công tác ??u t?, xây d?ng c?
b?n; ch?u trách nhi?m ki?m tra các v?n b?n, quy?t ??nh c?a UBND huy?n,
Ch? t?ch UBND huy?n theo m?ng ???c phân công và x? lý m?t s? công vi?c
khác khi ???c Chánh V?n phòng ?y quy?n.
-
Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a V?n phòng: Theo Quy?t ??nh s? 44/2001/Q? – UB
ngày 06/4/2001 c?a UBND huy?n Lý S?n v? vi?c ban hành quy ??nh ch?c
n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b? máy c?a V?n phòng H?ND và UBND
huy?n Lý S?n.
2/ Phòng T? ch?c – Lao ??ng – Th??ng binh và xã h?i huy?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867320.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Ông Võ Xuân Thành - Tr??ng phòng.

Nhà riêng: 867275

Mail: vxthanh-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ch?u trách nhi?m toàn di?n tr??c Ch? t?ch UBND huy?n,
Tr??ng Ban T? ch?c Chính quy?n t?nh, Giám ??c S? L?TBXH t?nh v? qu?n lý
Nhà n??c ??i v?i toàn b? ho?t ??ng c?a phòng trên ??a bàn huy?n.


+ Ông Nguy?n ??o – Phó phòng.

Nhà riêng: 867627

Mail: ndao-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Là ng??i giúp vi?c cho Tr??ng phòng, ch?u trách nhi?m
tr??c Tr??ng phòng và cùng v?i Tr??ng phòng ch?u trách nhi?m tr??c Ch?
t?ch UBND huy?n, Tr??ng Ban TCCQ t?nh, Giám ??c S? L?TBXH t?nh v? l?nh
v?c công tác ???c phân công.
-
Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a phòng: Theo Quy ??nh ban hành kèm theo Quy?t
??nh s? 172/2003/Q? – UB ngày 11/6/2003 c?a UBND huy?n Lý S?n v/v ban
hành quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b? máy c?a
phòng TC – L?TB&XH.
3/ Phòng Tài chính – K? ho?ch huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867225.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Ông Tr?n Ng?c Nguyên - Tr??ng phòng.

Nhà riêng: 850739.

Di ??ng: 0914.101.728

Mail: tnnguyen-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ch?u trách nhi?m chung tr??c Ch? t?ch UBND huy?n, S? Tài
chính V?t giá, S? K? ho?ch ??u t? v? qu?n lý Nhà n??c ??i v?i toàn b?
ho?t ??ng c?a phòng trên ??a bàn huy?n.


+ Ông Phùng Minh Thu – Phó phòng.

Mail: pmthu-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ch?u trách nhi?m tr??c Tr??ng phòng v? nh?ng công vi?c
???c phân công và ch?u trách nhi?m tr??c c?p trên v? nh?ng nhi?m v?
chung.
- Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a phòng: Theo Quy ??nh ban hành kèm
theo Quy?t ??nh s? 120/2002/Q? – UB ngày 03/7/2002 c?a UBND huy?n Lý
S?n v/v ban hành quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b?
máy c?a phòng TC – KH.
4/ Phòng Kinh t? – H? t?ng nông thôn huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867315.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Ông Tr?n Tr?ng L?u - Tr??ng phòng.

Nhà riêng: 867264.

Di ??ng: 0914.091.210

Mail: ttluu-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ch?u trách nhi?m tr??c Ch? t?ch UBND huy?n và các S?,
ban ngành c?p trên có liên quan v? vi?c ch? ??o và lãnh ??o chung.
Ngoài ra, còn ph? trách m?t s? công vi?c nh?: ??a chính nhà ??t, nông –
lâm – ng? nghi?p, th?y l?i và t? khuy?n nông .
-
Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a phòng: Theo Quy ??nh ban hành kèm theo Quy?t
??nh s? 119/2002/Q? – UB ngày 03/7/2002 c?a UBND huy?n Lý S?n v/v ban
hành quy ??nh, ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b? máy c?a
phòng KT – HTNT huy?n Lý S?n.
5/ Thanh tra Nhà n??c huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867319.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Ông Tr?n Danh – Chánh Thanh tra.

Mail: tdanh-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ch?u trách nhi?m toàn di?n tr??c Ch? t?ch UBND huy?n và
Chánh Thanh tra Nhà n??c t?nh v? qu?n lý Nhà n??c ??i v?i toàn b? ho?t
??ng c?a c? quan.
- Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a Thanh tra Nhà n??c: Theo Quy ??nh ban hành kèm
theo Quy?t ??nh s? 197/2003/Q? – UB ngày 21/7/2003 c?a UBND huy?n Lý
S?n v/v ban hành quy ??nh, ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b?
máy c?a Thanh tra Nhà n??c.
6/ ?y ban Dân s? – Gia ?ình và Tr? em huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867328.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Bà Lê Th? C?nh - Ch? nhi?m.

Nhà riêng: 867276.

Mail: ltcanh-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ch?u trách nhi?m tr??c Ch? t?ch UBND huy?n, ?y ban DS –
G?&TE t?nh v? lãnh ??o, ?i?u hành các ho?t ??ng c?a ?y ban.


+ Ông Nguy?n Anh Vi?t – Phó Ch? nhi?m.

Nhà riêng: 867431.

Mail: naviet-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Giúp vi?c cho Ch? nhi?m, ph? trách m?t s? l?nh v?c công
tác nh?: Chu?n b? n?i dung, ch??ng trình, k? ho?ch, d? án, chính sách
và các v?n b?n ?? ?y ban th?o lu?n tr??c khi trình UBND huy?n quy?t
??nh ho?c quy?t ??nh theo th?m quy?n, t? ch?c ?i?u hòa, ph?i h?p vi?c
ho?t ??ng c?a các c? quan thành viên, theo dõi, ?ôn ??c ki?m tra vi?c
th?c hi?n; thay m?t Ch? nhi?m gi?i quy?t các công vi?c khi Ch? nhi?m ?i
v?ng.
-
Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a ?y ban: Theo Quy ??nh ban hành kèm theo Quy?t
??nh s? 41/2002/Q? – UB ngày 27/02/2002 c?a UBND huy?n Lý S?n v/v ban
hành quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b? máy c?a UBDS
– G? và TE huy?n.
7/ Phòng V?n hóa thông tin – Th? thao huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867234.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Ông Mai Giang - Tr??ng phòng.

Nhà riêng: 867296.

Mail: mgiang-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ch?u trách nhi?m tr??c Ch? t?ch UBND huy?n, S? VHTT, S?
TDTT t?nh và tr??c pháp lu?t v? toàn b? ho?t ??ng c?a phòng, qu?n lý
theo ch? ?? th? tr??ng c? quan theo quy ??nh c?a pháp lu?t.


+ Ông Ngô V?n Ngh?a – Phó phòng.

Mail: nvnghia-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Giúp vi?c Tr??ng phòng, ch?u trách nhi?m tr??c Tr??ng
phòng và cùng v?i Tr??ng phòng ch?u trách nhi?m tr??c c?p trên v? l?nh
v?c công tác ph? trách, thay m?t Tr??ng phòng gi?i quy?t m?t s? công
vi?c (???c ?y quy?n) khi Tr??ng phòng ?i v?ng.
-
Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a phòng: Theo Quy ??nh ban hành kèm theo Quy?t
??nh s? 436/2003/Q? – UB ngày 12/9/2003 c?a UBND huy?n Lý S?n v/v ban
hành ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b? máy c?a phòng VHTT –
TT huy?n Lý S?n.
8/ Phòng Giáo d?c huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867271.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Ông Tr?n Phúc Sinh - Tr??ng phòng.

?i?n tho?i c? quan: 867566.

Nhà riêng: 867270.

Mail: tpsinh-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ch?u trách nhi?m toàn di?n tr??c Ch? t?ch UBND huy?n và
Giám ??c S? GD – ?T t?nh v? qu?n lý Nhà n??c ??i v?i toàn b? ho?t ??ng
c?a phòng trên ??a bàn huy?n.


+ Ông Nguy?n V?n ??c – Phó phòng.

Nhà riêng: 867202.

Mail: nvduc-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Là ng??i giúp vi?c cho Tr??ng phòng, ch?u trách nhi?m
tr??c Tr??ng phòng và cùng v?i Tr??ng phòng ch?u trách nhi?m tr??c Ch?
t?ch UBND huy?n và Giám ??c S? v? l?nh v?c công tác ???c phân công,
thay m?t Tr??ng phòng gi?i quy?t t?t c? công vi?c (???c ?y quy?n) c?a
phòng khi Tr??ng phòng ?i v?ng.
-
Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a phòng: Theo Quy ??nh ban hành kèm theo Quy?t
??nh s? 153/2003/Q? – UB ngày 21/5/2003 c?a UBND huy?n Lý S?n v/v ban
hành ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b? máy c?a phòng GD
huy?n Lý S?n.
9/ Tr?m khuy?n nông, lâm, ng?, công nghi?p huy?n Lý S?n.

- ??a ch?: Thôn ?ông – xã An V?nh - huy?n Lý S?n.

- ?i?n tho?i: 867838.

- Thông tin v? cán b? ph? trách:

+ Ông Nguy?n V?n Lê - Tr??ng tr?m.

Mail: nvle-lyson@quangngai.gov.vn

L?nh
v?c ph? trách: Ph? trách chung công tác khuy?n nông, lâm, ng?, công
nghi?p và ch?u trách nhi?m tr??c Ch? t?ch UBND huy?n, các ngành c?p
trên liên quan.-
Ch?c n?ng, nhi?m v? c?a Tr?m: Theo Quy?t ??nh s? 147/2004/Q? – UB ngày
28/5/2004 c?a UBND t?nh Qu?ng Ngãi v/v thành l?p Tr?m khuy?n nông, lâm,
ng?, công nghi?p huy?n Lý S?n và Quy ??nh ban hành kèm theo Quy?t ??nh
s? 205/2004/Q? – UB ngày 11/8/2004 c?a UBND huy?n Lý S?n v/v ban hành
quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và t? ch?c b? máy c?a Tr?m
khuy?n nông, lâm, ng?, công nghi?p huy?n Lý S?n

ngu?n http://www.quangngai.gov.vn

Mua tỏi 1,tỏi non,tỏi khô,hành,chả cá,cua huỳnh đế,thủy hải sản các loại thì gọi cho tôi ( con nhà nông dân Lý Sơn bán tỏi chính hiệu, ăn mặc lịch sự) 0945.591.248 hoặc 0165.632.6847

---
ĐỊA CHỈ MUA HÀNH TỎI LÝ SƠN UY TÍN
http://my.opera.com/khoilv

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết